آزمون TOMER چیست؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

آزمون تومر آزمون سنجش مهارت زبان ترکی ، برای ورود به دانشگاه های ترک زبان کشور ترکیه می باشدکه از چهار بخش تشکیل گردیده :

الف) Speaking ب) Writing ج) Listening د)Stractur&reading