آیا میباست قبل از درخواست راندوو بیمه گرفت؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

بله، ولی برای دریافت اجازه اقامت نوع بیمه اهمیتی ندارد و مدت اجازه اقامت درخواست کنندگان بر اساس تاریخ شروع و پایان بیمه ی در اداره امنیت تنظیم میشود. لذا قبل از راندوو می بایست بیمه بگیرید.