آیا میشود برای اقامت از ایران اقدام کرد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

خیر. برای دریافت هرگونه اقامت حضور شخص در خاک ترکیه الزامیست و چون اقدام برای اخذ اقامت و راندوو قبل از آن ملزوم براینست که حضورا خانه تان را اجاره یا خریده باشید و آن را حضورا نوتر کنید و از زمان اخذ راندوو از کشور ترکیه خارج نشوید.