چگونه میشود گواهینامه رانندگی گرفت؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

پس از ترجمه گواهینامه از طریق سامانه تاک و تهیه مدارک دیگر ذکر شده در قوانین ترکیه ، می توان نسبت به دریافت گواهینامه ترکیه اقدام کرد.