مهر خروج دانشجویان چگونه داده میشود؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

اولا دانشگاه و رشته تحصیلی دانشجو باید مورد تایید وزارت علوم وتحقیقات و یا وزارت علوم وبهداشت باشد و در سامانه تاک ثبت نام گردد و مدارک مورد نیاز خواسته شده پیوست گردد و سپس با مراجعه به کنسول گری، با در دست داشتن اصل مدارک ، برای تاییدو در صورت نبود مشکل مهر خروج به مدت یکسال زده می شود .