خرید آپارتمان در استانبول با شرایط بازگشت سرمایه با سود گارانتی :برخی از شرکتهای ساختمانی ترکیه برای اینکه خریداران ملک با اطمینان بیشتری خرید خود را انجام دهند شرایطی را برای باز خرید ملک آنها با ۳۰ درصد سود گارانتی بعد از سه سال به آنها پیشنهاد میکنند. مطابق با این شرایط شما پس از خرید ملک در صورت تمایل قراردادی را با شرکت ساختمانی مربوطه منعقد میکنید که مطابق با آن در صورتی که پس از گذشت ۳ سال از زمان خرید ، تمایل به فروش ملک خود را داشته باشید شرکت ساختمانی طرف قرارداد با ۳۰ درصد سود مبلغ پرداخت شده شما را باز میگرداند (در واقع ملک شما را با رشد ۳۰ درصدی از شما میخرد).